血液型の遺伝


O×O
└O

A×O
└O,A

A×A
└O,A

B×O
└O,B

B×B
└O×B

A×B
└O,A,B,AB

AB×O
└A,B

AB×A
└A,B,AB

AB×B
└A,B,AB

AB×AB
└A,B,AB

前へ